Legalizacja wodomierzy

 

Zagadnienie związane z legalizacją wodomierzy i okresem jej ważności uznaliśmy za warte omówienia, gdyż sprawność, a co się z tym wiąże dokładność urządzeń pomiarowych ma wpływ nie tylko na poprawność rozliczenia wody w skali jednostkowej (danego lokalu), jak też ogólnej (całego budynku).

Podkreślić należy, że od prawidłowej pracy wodomierzy uzależniony jest wynik rozliczenia kosztów zużycia wody w lokalach nieopomiarowanych. Prawną regulację w zakresie legalizacji urządzeń pomiarowych, w tym wodomierzy, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 77, poz. 730). W załączniku Nr 35 do wyżej powołanego aktu zawarte zostały rodzaje dowodów legalizacji i okresy ważności dowodów legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych. W odniesieniu do wodomierzy, zarówno mierzących przepływ wody zimnej, jak też od 2004r. ciepłej, okres ważności legalizacji wynosi 5 lat. Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, okres ważności dowodu legalizacji liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż okres ten nie liczy się od daty zakupu wodomierza, czy też jego montażu, a od daty dokonania legalizacji, która jest uwidoczniona w świadectwie legalizacji lub w umieszczonych na przyrządzie cechach legalizacyjnych. Ponowna legalizacja wodomierzy powinna być wykonana przez uprawniony organ administracji miar lub podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji.

 

wodomierz oblany wodą

 

kobieta spisująca liczniki

 

Obowiązek przedłożenia wodomierzy do ponownej legalizacji ciąży na jego użytkownikach. Również koszt demontażu urządzenia, jego legalizacji oraz powtórnego montażu ponosi właściciel wodomierza. W myśl § 34 powołanego wcześniej rozporządzenia wodomierz powinien zostać zgłoszony do legalizacji: ne później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej Po naprawie Po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczeń nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do legalizacji wodomierzy jest ich wymiana na nowe urządzenia posiadające ważną cechę legalizacyjną. Zaznaczamy, że rozwiązanie to jest nieznacznie droższe ( o około 20-30zł) od dokonania ponownej legalizacji istniejących wodomierzy, jednakże wybór w tym zakresie należy do posiadacza urządzenia pomiarowego. W odniesieniu do zasad rozliczania kosztów zużycia wody istotne jest to, aby zamiar dokonania legalizacji został zgłoszony administratorowi budynku. Pozwoli to na dokonanie odczytu wskazania demontowanego urządzenia i ponownie jego odczytanie po zamontowaniu zalegalizowanego wodomierza.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku demontażu miernika w celu dokonania legalizacji na czas dłuższy niż dwa tygodnie, rozliczenie kosztów zużycia wody za ten okres nastąpi w sposób analogiczny, jak odbywa się to w przypadku lokali niewyposażonych w wodomierze. Ryczałtowy sposób rozliczenia kosztów zużycia wody również zostanie zastosowany, gdy podczas dokonywania przez administratora odczytu stwierdzona zostanie nieważność cechy legalizacyjnej urządzenia pomiarowego, zerwanie plomby administracji, uszkodzenie wodomierza, a także gdy niemożliwym będzie dokonanie odczytu wskazań lub sprawdzenie cechy legalizacyjnej.

 

licznik